معاونین و دبیران گروه‌های پژوهشی

مدیران و دبیران گروه‌های پژوهشی
ردیفسمتنام و نام‌خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیرزومه
۱رئیس پژوهشکدهسید حبیب‌الله طباطبائیاندکتری تخصصیدریافت
۲معاون پژوهشیعلی محمد سلطانیدکتری تخصصیدریافت
۳مدیر اجراییمجید حسنی پارسادانشجوی دکتری تخصصیدریافت
۴مدیر امور مالیمحمدرضا گلعلی زادهکارشناسی‌ارشددریافت
۵دبیر گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاریرضا اسدی‌فرددکتری تخصصیدریافت
۶دبیر گروه جامعه و پیشرفتزهرا ابوالحسنیدکتری تخصصیدریافت
۷دبیر گروه اقتصاد دانش بنیانروح‌الله ابوجعفریدکتری تخصصیدریافت