پروژه ها

.
ردیفعنوانفایل
1 آسیب شناسی تاسیس رشته جدید دانشگاهی و پیشنهاد رشته های جدید علوم انسانی  لینک 
2 رصد فضای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت لینک 
3 طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری لینک 
4 طراحی سامانه اطلاعات اقتصادی نانو لینک