شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
اخبار و رویدادها

طراحی نظام آماری اقتصاد نانو، الگویی برای اقتصاد دانش‌بنیان

روی آوردن مسئولین به ایجاد نظام استاندارد آمارگیری در بخش‌های کلیدی دانش‌بنیان همچون فناوری نانو، فناوری بیو و فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از راههای راه تقویت و رشد اقتصاد دانش‌بنیان می باشد.

رویداد ها