شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
اخبار و رویدادها

برگزاری کرسی ترویجی با عنوان « مبادی فلسفی تحلیلی روش‌های پژوهش؛ روش‌شناسی تغییر در پدیدارهای اجتماعی»

اولین کرسی ترویج علم، با عنوان مبادی فلسفی تحلیلی روش‌های پژوهش؛ روش‌شناسی تغییر در پدیدارهای اجتماعی با ارایه آقای دکتر سیف الدین- عضو هیئت علمی گروه آموزشی انرژی‌های نو ومحیط زیست دانشگاه تهران- در محل پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار شد

رویداد ها