شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
اخبار و رویدادها

دانش ثمربخش، راهبردی اساسی برای تولید محوری و اقتصاد دانش بنیان

ششمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان با موضوع «رویکرد نهادی به اقتصاد دانش بنیان» در محل پژوهشکده مطالعات فناوری با حضور اساتید و پژوهشگران برگزار شد. دکتر فرشاد مومنی در این نشست با ارائه رویکردهای نهادگرایان نسبت به دانش، دانش را به دو طبقه ی ثمربخش و بی ثمر تقسیم کرد. دانش ثمربخش و دانایی محوری به عنوان راه نجات اقتصاد ایران در این نشست مطرح شد.

رویداد ها