آینده پژوهی مشاغل بخش کشاورزی در افق 1414

سال انتشار: 
1401
نام مجله: 
فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
پیوست: 
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی