ارزيابي تأثير كاركردهاي نهادهاي ميانجي در رفع ضعف هاي نظام ملي نوآوري ايران

سال انتشار: 
1395
نام مجله: 
فصلنامه سیاست علم و فناوری
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
سروش قاضی نوری