ارزیابی تاریخی معافیتهای مالیاتی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در ایران

سال انتشار: 
1401
نام مجله: 
نشریه مدیریت نوآوری
پیوست: 
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
حمید رضا سحری