تبین ضعف‌های نظام ملی نوآوری ایران با رویکردی کارکردگرا

سال انتشار: 
1395
نام مجله: 
رهیافت
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی