تحلیل بوم سازگان هوش مصنوعی ایران و شناسایی خلاءهای نهادی و کارکردی آن

سال انتشار: 
1402
نام مجله: 
فصلنامه سیاست، علم و فناوری
پیوست: 
نویسنده: 
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
پریسا رسولیان، رضا حافظی، سعیده السادات آهنگری