تقویت روابط در شبکه های همکاری علم و فناوری

سال انتشار: 
1401
نام مجله: 
مدیریت نوآوری
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
مهدی پاکزاد بناب