شناسایی ابزارهای سیاستی برای توسعه همکار یهای فناورانه شرکتهای بزرگ صنعتی با شرکت های دانش بنیان

سال انتشار: 
1401
نام مجله: 
نشریه مدیریت نوآوری
پیوست: 
نویسنده: 
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
سید مهدی سادات رسول، حمیدرضا شکری، سید حمزه حسنی