شناسایی و تحلیل گزینه های سیاستی برای بهبود ساختار قانون بودجه در بخش اعتبارات عمومی تحقیق و توسعه

سال انتشار: 
1401
نام مجله: 
فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی
پیوست: 
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
پریسا علیزاده