دومین نشست تخصصی اولین همایش سراسری اقتصاد آموزش عالی

دومین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های تخصصی اولین همایش سراسری اقتصاد آموزش عالی، توسط پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری، در روز دوشنبه 2/12/1400 رأس ساعت 15 با موضوع «ارزیابی کیفیت تصمیمات تخصیص منابع (مالی و انسانی) در دانشگاه» با حضور کارشناسان این حوزه آقای دکتر محمد حسین امید، آقای دکتر محمدرضا کرمی و آقای دکتر محمد خادمی برگزار شد. به شرکت‌کنندگان در این رویداد گواهی حضور صادر و برای ایشان ارسال خواهد شد.