نشست تخصصی اولین همایش سراسری اقتصاد آموزش عالی

شورای عالی تحقیقات و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری، اولین پیش‌نشست تخصصی اولین همایش سراسری اقتصاد آموزش عالی در روز دوشنبه 1400/12/02 رأس ساعت 10:30 با موضوع «تأمین مالی برای نظام آموزش عالی ایران با تأکید بر ظرفیت‌های نقشه جامع علمی کشور» با حضور کارشناسان این حوزه آقای دکتر غلامرضا گرایی‌نژاد، آقای دکتر محمدمهدی کرامتی و آقای دکتر محمد خادمی برگزار شد. به شرکت‌کنندگان در این رویداد گواهی حضور اعطاء خواهد شد.